Hayu Leilot
(Music by Mordechai Zaira, written by Yakov Orland)
(Esther Ofarim, 1962, 1972, 1982)
(A woman reminisces about her past love.)
(German translation)
French version

buy CD with this song:
Esther Ofarim - CD

buy CD with this song:
Esther Ofarim
buy 1982's version here

1.
Hayu leylot, ani otam zokheret
Ani otam ad sof yamay esa
Vemisholim beyn Dganiya leKineret
Amda eglot khayay haamusa

Vehu nigash shimi elay ktantonet
Ani baniti bayit leshivtekh
At tirkemi baerev likutonet
Ani enhag bayom et eglatekh

Hu haya az bahir vegavoha kezemer
Hu nahag agalot lasade harakhav
Veani lo kutonet haiti rokemet
Kutonet shel tkhelet im perakh zahav

2.
Hayu leylot, ani otam zokheret
Vehu et haetsim heir
Et hashvilim beyn Dganiya leKineret
Rak oti ishmor lo letamid

Haya holekh veshav elay kodeakh
Haya nose dmuti mimul' panav
Hagidu na haesh bakhem yodea
Ey ana ze halakh lo velo shav

Az haiti bokhaz az haiti nighemet
Besadot rekhokim od halakhti elav
Anokhi od noset kutanto hamerukemet
Kutonet shel tkhelet im perakh zahav
Hayu leylot ani otam zokheret
Ani otam ad sof yamay esa


buy it here

www.esther-ofarim.de