He Chalil
(The flute)
(Esther Ofarim, 1975)


Hechalil
hu pashut ve'adyn vekolo
k'mu kol shel halev
hechalil.
Keshikhshukh haplagim
k'mu shir yeladim
k'mu shak haruchot bepardes melavlev
hechalil, hechalil.

Manginat hechalil, la'ylan le'anan
manginat hechalil, le'achi hakatan
manginat hechalil, lemirbatz 'adarim
manginat hechalil, leharim leharim
hechalil.

Hechalil
hu pashut ve'adyn vekolo
k'mu kol shel halev
hechalil.
Keshikhshukh haplagim
k'mu shir yeladim
k'mu shak haruchot bepardes melavlev
hechalil, hechalil.

Manginat hechalil, la'ylan le'anan
manginat hechalil, le'achi hakatan
manginat hechalil, lemirbatz 'adarim
manginat hechalil, leharim leharim
hechalil.

Hamakshiv lo yode'a
ye'ado'a hetev
hu ya'ir et hadmi
hu yadon lo bitzleyl
kemashakharuchot bepardes melavlev
hechalil
hechalil.


Hechalil.

www.esther-ofarim.de