Machrozet
(Esther Ofarim, 1962)

Heveti charuz la eino aduma
hayu bo karnayim shel shemesh acharon
yadai nisrefu bekivshan hachama
ach hi sha'ala ha'omnam rak lishmo?

Ratzta hi machrozet saviv latzavar
shekeshet rakia tachvir lemula,
ratzta hi machrozet saviv latzavar
shekeshet rakia tachvir lemula.

[...]

Ratzta hi machrozet saviv latzavar
shekeshet rakia tachvir lemula,
ratzta hi machrozet saviv latzavar
shekeshet rakia tachvir lemula.

[...]

Ratzta hi machrozet saviv latzavar
shekeshet rakia tachvir lemula,
ratzta hi machrozet saviv latzavar
shekeshet rakia tachvir lemula.

[...]

Ratzta hi machrozet saviv latzavar
shekeshet rakia tachvir lemula,
ratzta hi machrozet saviv latzavar
shekeshet rakia tachvir lemula.

www.esther-ofarim.de