Misheu (Mishe'u, Mishehu)
(Yehudit Ravitz & Esther Ofarim, 1995 more info)
(=somebody)
(lyrics and music by Matti Caspi & Ehud Manor)
German translation

Mishehu, mishehu do'eg,
do'eg li sham le mala.
Ba ve hidlik kama kochavim,
ve hem noflim echad echad.

Anu sowewim be shtei drachim shonot,
jom ve laila le orkan.
Ajefim ve reavim u mechakim le ot
bein tiwei awak u sman.

Anu nipagesh be sof drachim u she'elot,
nipagesh be tom jamim rawim,
be tom harbe leilot. Ani joda'at she ata karew achshav,
aviv chalaf, kaiz ne'essaw, ve ha geshem shav.

uuu u uu uuu


www.esther-ofarim.de