Na'ama
(English translation)
Esther Ofarim, Israeli Song Festival 1961
and Renewed Israeli Song Festival 2013
(lyrics by Avraham Barz Oz, music by Shlomo Biederman)

Emek choresh sod yilbashu
Shemesh kvar chovkah heharim
Merchavim yachdav ragashu
Mi yordah el hakramim
Merchavim yachdav ragashu
Mi yordah el hakramim

An telechi
An tasuri l'vadech
Ei darkech yordah
Sapri li Na'ama
Sod li kat, asuach li badad
Laruchot eigal sodi
Sod li kat, asuach li badad
Laruchot eigal sodi

Habotzrim shiram yaronah
Bakramim haruach shat
Tziporim afot tzafona
Na'ama shara balat

An telechi
An tasuri l'vadech
Ei darkech yordah
Sapri li Na'ama
Sod li kat, asuach li badad
Laruchot eigal sodi
Sod li kat, asuach li badad
Laruchot eigal sodi


www.esther-ofarim.de