Stav melody
(lyrics: Shimshon Chalfi, music: Moshe Wilensky)
(a lyrical song about the beauty of autumn)
Esther Ofarim sang it at "warm up" in Frank Sinatra's shows
and performed it in the International Song Festival in
Sopot, Poland 1962.
She first recorded it in Israel, 1961 and later in Switzerland, 1962.
אסתר רייכשטט פרנק סינטרה  אסתר עופרים אסתר רייכשטאט
French version

Italian version

English version

Esther Ofarim - In Geneva - CD of 2012
Buy second version of stav here!

See video of the first version here:

Kvar noshrim he'alim basderot veganim
kvar rochvot bamarom sha'yarot ananim
vekochav acharon sham nechba el keilav
Stav stav stav

kvar yatz'u ledarkam acharonei tziporim
venas'u hem itam acharonei hashirim
veporet rak haruach be'alfei meitarav
Stav stav stav

mafligot oni'yot be'yamim rechokim
maflogot mafligot el ha'ein ofakim
ne'evak lo yachol od ha'yam legalav
Stav stav stav

kvar shoka'at ha'ir beshtika amuka
od noseh belibo mi tfila atika
od noseh belibo ach lashav ach lashav
Stav stav stav

a'yefim  vele'im baganim hatzlalim
vehakol ko domem ne'etku hamilim
kvar einenu ohev ha'echad she'ahav
Stav stav stav

סתיו
מלים: שמשון חלפי
לחן: משה וילנסקי

,כבר שוקעת העיר בשתיקה עמוקה
,עוד נושא בלבו מי תפילה עתיקה
,עוד נושא בלבו - אך לשוא, אך לשוא
...סתיו...סתיו

.עיפים ולאים בגנים הצללים
,והכל כה דומם, נעתקו המלים
-כבר איננו אוהב האחד שאהב
...סתיו...סתיו

       

,כבר נושרים העלים בשדרות וגנים
כבר רוכבות במרום שירות עננים
-וכוכב אחרון שם נחבא אל כליו
...סתיו...סתיו

כבר יצאו לדרכם אחרוני צפרים
ונשאו הם אתם אחרוני השירים
-ופורט רק הרוח באלפי מיתריו
...סתיו...סתיו

Hebrew taken from here

Esther Ofarim - In Geneva - CD of 2012
Buy it here!


www.esther-ofarim.de