Yatzanu at
(English translation)
(German translation)

(music by David Zahavi, written by Chaim Khefer)

Yatzanu at, kniver haya halayil,
Bamerkhakim hivlikhu haorot.
Veat hait yafa kishtey eynaikh
Et hadmaot hayu ban atzurot

Yilel hatan veat halakht lakerem,
Vedimatekh nashra kemo saraf
Veat zakhart et hashaot beterem
Yatzanu bamishol hatzar lakrav

Veat zakhart tzkhokenu kemo nakhal
Veat zakhart rikud vemapukhit
Veat zakhart et aremat-hashakhat
Veet maga yado shel hayakhid

Veyim notart vehabdidut khoveket
Veat posaat bakramim leat -
At tekhaki al-ken kol-kakh besheket
Nifradnu vekhiyaknu bemabat

www.esther-ofarim.de